Hvis man i sin e-læring benytter materiale (fx tekst, musik og billeder), som man ikke selv har frembragt, skal man være opmærksom på, at dette materiale normalt er beskyttet af ophavsret. Bruger man sådant materiale uden samtykke fra ophavsmanden, kan dette være i strid med ophavsretsloven.

Mulige konsekvenser af ulovlig brug

En underviser eller uddannelsesinstitution, der overtræder ophavsretsloven i forbindelse med e-læring, kan blive retsforfulgt af ophavsmanden (eller dennes forlag). En sådan retsforfølgning kan få alvorlige konsekvenser.

  • Ophavsmanden kan normalt altid kræve, at en ulovlig brug af hans materiale stoppes. Efter omstændighederne kan ophavsmanden også kræve ulovlige eksemplarer af hans materiale slettet.
  • Ophavsmanden kan som regel også kræve betaling af et ”rimeligt vederlag” for den ulovlige brug, der har fundet sted. Dette vil ofte svare til det vederlag, som ophavsmanden ville have krævet, hvis man havde bedt om hans tilladelse. Hvis den ulovlige brug derudover har påført ophavsmanden et tab, kan ophavsmanden normalt også kræve dette tab erstattet.
  • Det er strafbart, hvis man forsætligt eller uagtsomt krænker andres ophavsrettigheder. I mange tilfælde kan ophavsmanden derfor også kræve underviseren og/eller uddannelsesinstitutionen idømt straf, normalt i form af en bøde. Bødens størrelse afhænger bl.a. af krænkelsens omfang og grovhed. I (meget) grove tilfælde kan den person, der begår krænkelsen, idømmes fængselsstraf.

Læs mere om hvad der kan ske, hvis man krænker andres ophavsrettigheder, i Ophavsret for begyndere, kapitel 12 (pdf).

Se webcast af indlæg på symposiet: Kan man komme i fængsel for at undervise?

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som underviser og institution i almindelighed ikke kan undskylde sig med, at man ikke kender de ophavsretlige regler. Når man bruger andres materiale i sin e-læring, bør man derfor sikre sig, at denne udnyttelse er lovlig.

En ophavsmand, der bliver opmærksom på, at hans ophavsrettigheder krænkes, vil normalt straks rette henvendelse til underviseren eller dennes institution med krav om, at krænkelsen stoppes. Det er naturligvis vigtigt, at man som underviser og institution ikke sidder en sådan henvendelse overhørig. Ved straks at reagere på en sådan henvendelse og ved at indgå i en dialog med ophavsmanden vil en retssag om ulovlig brug af hans materiale normalt kunne undgås.

AC-organisationer og deres medlemmer kan søge rådgivning om disse spørgsmål hos UBVA.

Webcast af undervisning uden fornødent samtykke

En uddannelsesinstitution må kun optage og webcaste undervisning med underviserens samtykke. I nogle tilfælde skal de studerende også give deres samtykke hertil. Den underviser eller studerende, der skal give sit samtykke, kan normalt trække samtykket tilbage til enhver tid.

Læs mere om rettigheder i forbindelse med webcast af undervisning.

En uddannelsesinstitution, der optager og webcaster undervisning uden fornødent samtykke, vil normalt overtræde både ophavsretsloven og persondataloven.

En underviser, der uretmæssigt får optaget og webcastet sin undervisning, vil normalt kunne kræve, at webcasten ikke offentliggøres. Efter omstændighederne kan underviseren også kræve, at webcasten af hans undervisning slettes.

Det samme gælder for studerende, i det omfang deres samtykke er påkrævet.

Webcast af undervisning uden fornødent samtykke kan efter omstændighederne også give den forurettede krav på erstatning eller godtgørelse, ligesom den ansvarlige kan ifalde et strafansvar.

Læs mere om hvad der kan ske, hvis man krænker andres ophavsrettigheder, i Ophavsret for begyndere, kapitel 12(pdf).

Læs mere om persondatalovens regler på Datatilsynets hjemmeside.

Skriv et svar