Hvis man i sin e-læring benytter materiale (fx tekst, musik og billeder), som man ikke selv har frembragt, skal man være opmærksom på, at dette materiale normalt er beskyttet af ophavsret. Bruger man sådant materiale uden samtykke fra ophavsmanden, kan dette være i strid med ophavsretsloven.

Mulige konsekvenser af ulovlig brug

En underviser eller en uddannelsesinstitution, der overtræder ophavsretsloven i forbindelse med e-læring, kan blive retsforfulgt af ophavsmanden (eller dennes forlag eller fagforening). En sådan retsforfølgning kan få alvorlige konsekvenser.

  • Ophavsmanden kan normalt altid kræve, at en ulovlig brug af hans materiale stoppes. Efter omstændighederne kan ophavsmanden også kræve ulovlige eksemplarer af hans materiale slettet eller destrueret.
  • Ophavsmanden kan som regel også kræve betaling af et ”rimeligt vederlag” for den ulovlige brug, der har fundet sted. Dette vil ofte svare til det vederlag, som ophavsmanden ville have krævet, hvis man havde bedt om hans tilladelse. Herudover kan ophavsmanden kræve en godtgørelse, som typisk udmåles til et beløb svarende til vederlaget. I grovere tilfælde kan godtgørelsen være endnu højere. Hvis den ulovlige brug derudover har påført ophavsmanden et tab, kan ophavsmanden normalt også kræve dette tab erstattet.
  • Det er strafbart, hvis man forsætligt eller uagtsomt krænker andres ophavsrettigheder. I mange tilfælde kan ophavsmanden derfor også kræve underviseren og/eller uddannelsesinstitutionen idømt straf, normalt i form af en bøde. Bødens størrelse afhænger bl.a. af krænkelsens omfang og grovhed. I (meget) grove tilfælde kan den person, der begår krænkelsen, idømmes fængselsstraf.

Læs mere om hvad der kan ske, hvis man krænker andres ophavsrettigheder, i Ophavsret for begyndere, kapitel 12.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at man som underviser og institution i almindelighed ikke kan undskylde sig med, at man ikke kender de ophavsretlige regler. Når man bruger andres materiale i sin e-læring, bør man derfor sikre sig, at denne udnyttelse er lovlig.

En ophavsmand, der bliver opmærksom på, at hans ophavsrettigheder krænkes, vil normalt straks rette henvendelse til underviseren eller dennes institution med krav om, at krænkelsen stoppes. Det er naturligvis vigtigt, at man som underviser og institution ikke sidder en sådan henvendelse overhørig. Ved straks at reagere på en sådan henvendelse og ved at indgå i en dialog med ophavsmanden vil en retssag om ulovlig brug af hans materiale lettere kunne undgås.

AC-organisationer og deres medlemmer kan søge rådgivning om disse spørgsmål hos UBVA.

Webcast af undervisning uden fornødent samtykke

En uddannelsesinstitution må kun optage og webcaste undervisning med underviserens samtykke. I nogle tilfælde skal de studerende også give deres samtykke hertil. Den underviser eller studerende, der skal give sit samtykke, kan normalt trække samtykket tilbage til enhver tid.

Læs mere om rettigheder i forbindelse med webcast af undervisning.

En uddannelsesinstitution, der optager og webcaster undervisning uden fornødent samtykke, vil normalt overtræde både ophavsretsloven og persondataforordningen.

En underviser, der uretmæssigt får optaget og webcastet sin undervisning, vil normalt kunne kræve, at webcasten ikke offentliggøres. Efter omstændighederne kan underviseren også kræve, at webcasten af hans undervisning slettes.

Det samme gælder for studerende, i det omfang deres samtykke er påkrævet.

Webcast af undervisning uden fornødent samtykke kan efter omstændighederne også give den forurettede krav på erstatning eller godtgørelse, ligesom den ansvarlige kan ifalde et strafansvar.

Læs mere om hvad der kan ske, hvis man krænker andres ophavsrettigheder, i Ophavsret for begyndere, kapitel 12.

Læs mere om persondataforordningens regler på Datatilsynets hjemmeside.

healthy homemade soups for weight loss, weight loss and detox haven, plastic wrap on stomach to lose weight, kaela humphries, pinterest keto dessert bread cracker recipes, achieve it weight loss, meghan mccain weight, acupuncture patches for weight loss, idaho weight loss nampa, what does weight mean in science, blue mountain health and bodywork, average weight loss after duodenal switch, advanced weight loss program, best italian dressing for weight loss and low sodium, natural appetite suppressant plant, shalew for woman who want to lose weight, are nuts a good snack for weight loss, how much weight will i lose if i eat 900 calories less a day, how many calories should i eat above rmr to lose weight, juice to lose weight fast, keto pure diet pills in qatar, food containers to lose weight, vegetarian food plan for weight loss, does putting ice on your stomach help you lose weight, must lose weight now, which of the following is true of weight loss pills sold over the counter quizlet, does aldactone cause weight loss, how much nutrients do i need to lose weight, diet pills after 40, how to do montly weight loss billing,

Kommentarer

Skriv et svar